بهترین قطعه های گیتار الکتریک

                                          قطعه ای زیبا از    (marco sfoghli  (still hurt

 

                                          قطعه ای زیبا از sophia loiyd (made of wax)j