بهترین قطعه های گیتار الکتریک

 

 

 

                                          قطعه ای زیبا از    (marco sfoghli  (still hurt

 

 

 

 

                                          قطعه ای زیبا از sophia loiyd (made of wax)j

 

 

 

 

                                                قطعه ای زیبا از Zackk Wyld

 

 

 

 

قطعه ای زیبا از Andy james